webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057

---> กลุ่มข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ สังกัด สพป.ชม. <---

ธุรกิจด้านสินเชื่อ 3 ประเภท

1. เงินกู้ฉุกเฉิน
สมาชิกสามารถกู้ได้หนึ่งเท่าของเงินเดือนและต้องไม่เกิน มูลค่าหุ้น ที่ชำระแล้ว โดยชำระคืนภายใน10 งวด การยื่นกู้ฉุกเฉินใหม่ต้องชำระมาแล้ว 1 งวด ดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี

2. เงินกู้สามัญ
2.1 เงินกู้สามัญทั่วไป มีหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ดังนี้ ทั้งนี้ให้ถือเอาจำนวนเงินที่น้อยเป็นเกณฑ์

อายุสมาชิก
จำนวนเงินหุ้น
เท่า / เงินเดือน
ไม่เกิน

6 เดือน - 1 ปี
30,000
20
100,000
1 ปี - 2 ปี
40,000
25
200,000
2 ปี - 3 ปี
50,000
30
300,000
3 ปี - 4 ปี
60,000
35
400,000
4 ปี - 5 ปี
70,000
40
500,000
5 ปี ขึ้นไป
80,000
45
600,000

2.2 เงินกู้ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก กู้ได้ 100% ของหุ้น / เงินฝาก
2.3 เงินกู้ตามโครงการ กู้ได้ไม่เกิน 100,000.-
2.4 เงินกู้สามัญระยะสั้น กู้ได้ 5 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 50,000.- ชำระคืนไม่เกิน 36 งวด

เงื่อนไขเงินกู้สามัญ
- เงินกู้สามัญทุกประเภท(เว้นสามัญระยะสั้น) ชำระคืนไม่เกิน 180 งวด อายุไม่เกิน 90 ปี ลูกจ้างประจำ ไม่เกิน 60 ปียกเว้นการกู้หุ้น/เงินฝากของตนเอง
- ดอกเบี้ยเงินกู้ ข้อที่ 2.1 - 2.4 ร้อยละ 7.25 ต่อปี ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
- การยื่นกู้สามัญใหม่ต้องชำระมาแล้ว 12 งวด หรือ ชำระมาแล้ว 6 % ของจำนวนเงินกู้
- สมาชิกหนึ่งคน มีสิทธิค้ำประกันไม่เกิน 6 สัญญา
- การยื่นกู้เงินเกิน 300,000.  - ให้มีผู้ค้ำประกัน 3 คน
- การยื่นกู้เงินเกิน 500,000.  - ให้มีผู้ค้ำประกัน 4 คน

3. เงินกู้พิเศษ
1. เพื่อการเคหะสงเคราะห์
2. เพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน
3. เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
4. เพื่อซื้อยานพาหนะ
ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน ไม่เกิน 3,000,000.- ชำระคืนไม่เกิน 300 งวด ภายในอายุ 90 ปี เป็นสมาชิกมา 1 ปี และมีค่าหุ้นตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนดไว้ ดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี

การชำระเงินกู้
ชำระเงินไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป หากเกินจะมีดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 3 ต่อปี และมีผลต่อการพิจารณาการให้เงินกู้ครั้งต่อไป ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน รวมทั้งงดให้กู้เป็นเวลา 2 ปี

---> กลุ่มบุคคลทั่วไป <---

บุคคลทั่วไป เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป สามารถกู้เงินทุนเรือนหุ้น และ/หรือ เงินฝากของตนเองได้ ร้อยละ 90 ของจำนวนที่มีอยู่ในสหกรณ์สามารถนำเงินฝาก และทุนเรือนหุ้นมารวมกันได้**ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี

การชำระคืนเงินกู้
ชำระคืนไม่เกิน 150 งวด อายุไม่เกิน 75 ปี

เงื่อนไขการกู้เงิน
- เอกสารการกู้เงินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเงินกู้ หรือ ผู้จัดการ
- การชำระคืนต้องไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป หากเกินจะมีดอกเบี้ยเพิ่มตามระเบียบ (ร้อยละ 3) ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาเงินกู้ของสมาชิกครั้งต่อไป และ ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน รวมทั้งงดให้กู้เป็นเวลา 2 ปี

---> กลุ่มสมาชิก <---

บริการเงินกู้ฉุกเฉิน สามัญ และพิเศษ 
ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี ทุกประเภท
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน กู้ได้ไม่เกินมูลค่าหุ้น ที่ชำระแล้ว แต่ไม่เกิน 20,000.- ชำระคืน 10 งวด
2. เงินกู้สามัญ มีหลักเกณฑ์ คือ

อายุสมาชิก
เท่าของหุ้น
ไม่เกิน

6 เดือน - 1 ปี
2
50,000
1 ปี - 2 ปี
3
100,000
2 ปี - 3 ปี
4
150,000
3 ปี - 5 ปี
5
200,000
5 ปีขึ้นไป
7
300,000

ทั้งนี้ยอดเงินกู้ของสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มต้อง ไม่เกินมูลค่าหุ้นของสมาชิกในกลุ่มรวมกัน
สมาชิกในกลุ่มค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน และ มีสิทธิค้ำประกันผู้อื่นไม่เกิน 2 ราย ชำระได้สูงสุด 180 งวด อายุไม่เกิน 90 ปี

~ กรณีที่ไม่ค้ำประกัน ~
สมาชิกสามารถกู้เงินหุ้นหรือเงินฝากของตนเองได้ร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว แต่ก็ไม่เกินเงินหุ้นของกลุ่มรวมกัน
3. เงินกู้พิเศษ
การเคหะสงเคราะห์ ปลดเปลื้องหนี้สิน ลงทุนประกอบอาชีพ ซื้อยานพาหนะ ต้อง เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี มีหุ้นร้อยละ 12.5 ของเงินกู้ โดยใช้หลักทรัพย์ ค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินและชำระคืนไม่เกิน 300 งวด อายุไม่เกิน 75 ปี
เงื่อนไข เอกสารการกู้เงินทุกประเภทต้องผ่านการพิจารณาของประธานและเลขากลุ่ม ลงนามรับรอง
การชำระคืนต้องไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป หากเกินจะมีดอกเบี้ยเพิ่มตามระเบียบ (ร้อยละ 3.00) และมีผลต่อการพิจารณาเงินกู้ของสมาชิกในกลุ่มรายต่อไป และไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน รวมทั้งงดให้กู้ 2 ปีการยื่นกู้สามัญใหม่จะต้องชำระมาแล้ว 1 ใน 3 ของจำนวนที่กู้จึงจะมีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้