ประเภทเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์
1.65%
ออมทรัพย์พิเศษ
2.65%
ออมทรัพย์พิเศษ
(โครงการเงินฝากพิเศษ
เพื่อสมาชิกสูงวัย)
*ไม่เสียภาษี
3.00%
          การโอนเงินทุกครั้ง เมื่อโอนเงินแล้ว ขอความกรุณา โปรดแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ จำนวนที่โอน และวัตถุประสงค์การโอน...แล้วแฟกซ์ใบนำฝาก พร้อมระบุเลขทะเบียนสมาชิก และชื่อของผู้โอนด้วย
Webmaster by : Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
219 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  , 06-2028-6226& ข่าวประชาสัมพันธ์ &
ประกาศจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
+35
°
C
+35°
+28°
Ban Khlong Bang Chak
, 31
ดูพยากรณ์ใน 7 วัน
09.07.67
ประกาศ ชะลอการรับฝากเงินและการเปิดบัญชี
21.05.67
ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์เป็นกรณีพิเศษ (เป็นสมาชิก)
21.05.67
ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์เป็นกรณีพิเศษ (ไม่เป็นสมาชิก)
25.03.67
หลักเกณฑ์ โครงการเงินกู้สามัญเพื่อเสริม
สภาพคล่องในครอบครัว พ.ศ. 2567
02.03.67
หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อซื้อ
สินค้า พ.ศ. 2567
02.03.67
หลักเกณฑ์ โครงการสหกรณ์เสริมสุข เที่ยวสนุก      ทั่วโลก ประจำ ปี 2567
02.03.67
หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจครอบครัว ประจำ ปี 2567
02.03.67
ประกาศ การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567
16.02.67
การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

วันเวลาเปิดทำการ  วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น. รับ - จ่ายเงิน เวลา 08.30 - 15.30 น.
บุคลากร
เกี่ยวกับเรา
ชื่อบัญชีธนาคาร
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี
รวมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม...........
สถิติผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
โบรชัวร์
ประเภทเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย
ฉุกเฉิน
6.90%
สามัญ
6.90%
สามัญใช้ทุนเรือนหุ้น
และหรือเงินฝาก
ออมทรัพย์ค้ำประกัน
5.00%
พิเศษ ไม่เกิน 3,000,000.- บาท
6.70%
พิเศษ เกิน
3,000,000.- บาท
6.65%
ประเภทออมทรัพย์
    ธนาคารกรุงไทย จำกัด
สาขาพระสิงห์
บัญชี 540-1-00114-2
สาขาข่วงสิงห์
บัญชี 547-0-08575-9
สาขาศูนย์ราชการ
บัญชี 980-0-31777-5
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี
แอด Line
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภา
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด

ID : Kurusapha.153
จุลสารสหกรณ์
แผนที่ตั้งสำนักงาน

Online Versicherungen berechnen