Webmaster by : Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
219 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
PHONE: (662) 0-5322-4056-7 , 06-2028-6226
ภาพกิจกรรมปี 2567
หน้าแรก
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566
รับมอบโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค 
ประจำปี 2567
พิธีทำบุญอาคารสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "รอบรู้การบริหารงานสหกรณ์ภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง"

โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน