Webmaster by : Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
219 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  , 06-2028-6226เข้ารับมอบโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2567

วันที่ 15 มีนาคม 2567 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด นำโดยนายสมศักดิ์ สุขพันธ์ ประธานกรรมการ,คณะกรรมการ,ที่ปรึกษาและผู้จัดการเข้ารับมอบโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2567 จากท่านร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ  ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรสาขาป่าจี้ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่