การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2566

         วันที่ 28 มกราคม 2567 นายสวัสดิ์ อินแถลง  ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานดำเนินการประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยมี นางสาวอลิศา ลภาภัทรปิติธนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ฯ, นางสาวศิริพร  พุทธโส นักวิชาสหกรณ์ชำนาญการ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่, นางสาวภัค  ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการ, นายอนุชา  อ่อนจันทร์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ, นางรชรินทร์ จักรฤทธิพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะ ในการประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด พร้อมด้วย นายวรศักดิ์ หงส์สุวรรณ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ได้นำเสนอและชี้แจงงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้สมาชิกพิจารณาอนุมัติ  และมีคณะกรรมการดำเนินการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการ ร่วมการนำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม ในครั้งนี้
        ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2566 รายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทนของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการและที่ปรึกษาของสหกรณ์  รับทราบความก้าวหน้า สรุปค่าใช้จ่ายการก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์แห่งใหม่ ตามโครงการของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด และได้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 อนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ พิจารณาอนุมัติแผนงาน งบประมาณ ประจำปี 2567  ตลอดจนพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระประชุม ซึ่งในปีนี้ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2567 ตามข้อบังคับ ข้อที่ 59 คณะกรรมการที่ดำเนินการมาครบตามวาระต้องออกจากการเป็นคณะกรรมการ รวมจำนวน 8 ท่าน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเรียบร้อยดี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 ณ ห้องสันพระเนตร   โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่Webmaster by : Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
219 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  , 06-2028-6226