webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
ภาพกิจกรรมปี 2562
หน้าแรก
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
งานวันสหกรณ์ประจำปี 2561
มอบเงินสวัสดิการสมาชิกโครงการ 70/20/200,000
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจ
โครงการประชาสัมพันธ์และออกเยี่ยมสมาชิก
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ,
ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด
พิธีดำหัวปี๋ใหม่เมืองประธานกรรมการ
โครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์
หลักสูตร "การทำเบเกอรี่ไม่ใช้เตาอบ" ประจำปี 2562
เข้าร่วมโครงการ "สร้างจิตสำนึกรักผืนป่า" ครั้งที่ 6
โครงการประชาสัมพันธ์ออกเยี่ยมสมาชิก
การประชุมและการแสดงมุทิตาจิตแด่สมาชิก
สหกรณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2562
คณะกรรมการดำเนินการผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ
และสมาชิกศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด
โครงการอบรมผู้แทนสมาชิกและสมาชิกใหม่
ประจำปี พ.ศ.2562