webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
มอบเงินสวัสดิการสมาชิกโครงการ 70/20/200,000


สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกโครงการ 70/20/200,000 เป็นเงินจำนวน 5,000.00 บาท 
(ห้าพันบาทถ้วน) ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562