webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
พิธีดำหัวปี๋ใหม่เมืองประธานกรรมการ


พิธีดำหัวปี๋ใหม่เมืองประธานกรรมการเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562
ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด