webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด 


วันที่ 1 เมษายน 2562 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายสมศักด์ สุขพันธ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการ เข้าเยี่ยมชม สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับ
งานสหกรณ์