webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
เข้าร่วมโครงการ "สร้างจิตสำนึกรักผืนป่า" ครั้งที่ 6


เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ฯนำโดยนายสมศักดิ์ สุขพันธ์ ประธานกรรมการ กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
เข้าร่วมโครงการ "สร้างจิตสำนึกรักผืนป่า"  ครั้งที่ 6 ณ ป่าชุมชนบ้านป่าตึง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่