webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจ


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่
วันที่ 9 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมเชษฐา โรงเรียนพุทธิโศภน