webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ 
และสมาชิกศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด


        คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด
ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดลำปาง