webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
โครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร "การทำเบเกอรี่ไม่ใช้เตาอบ" ประจำปี 2562


นายสมศักดิ์  สุขพันธ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร "การทำขนมจีบ ซาลาเปา 
และขนมไทย(บัวลอยไข่หวานและทับทิมกรอบ)"  ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้นำความรู้ที่ได้รับ นำไปปฏิบัติเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 
โดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด