Webmaster by : Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
219 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  , 06-2028-6226
พิธีทำบุญอาคารสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด

พิธีทำบุญอาคารสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด พร้อมกล่าวเปิดอาคารและเปิดผ้าแพรคลุมป้ายอาคารสำนักงานเนื่องในโอกาสการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ
โดยมีนางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวอลิศา ลภาภัทรปิติธนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และคณะ,นางรชรินทร์ จักรฤทธิพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่และนายสมคิด วงศ์สุนทร ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือและคณะ นอกจากนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ และสมาชิกสหกรณ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารสำนักงานแห่งใหม่จำนวนมาก
นับตั้งแต่วันที่เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์จนถึงปัจจุบันนับได้ว่าสหกรณ์ ฯ ดำเนินการมาถึงปีที่ 34 จะเห็นได้ว่าสหกรณ์มีพัฒนาการและความเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับอาคารสำนักงานสหกรณ์แห่งนี้สามารถรองรับจำนวนสมาชิกและอำนวยความสะดวก สบายให้แก่สมาชิกได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกจำนวน 2,272 คน