Webmaster by : Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
219 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  , 06-2028-6226
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "รอบรู้การบริหารงานสหกรณ์ภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง"

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายสมศักดิ์ สุขพันธ์ ประธานกรรมการและผู้จัดการ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "รอบรู้การบริหารงานสหกรณ์ภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง" โดยมีนายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "นโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์" และนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยบรรยาย หลักสูตร "รอบรู้การบริหารงานสหกรณ์ภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง" ณ โรงแรมโลตัลปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่