Webmaster by : Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
219 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  , 06-2028-6226
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ชมรมเครดิตยูเนี่ยนเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน

 วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม   พ.ศ. 2567 นายสมศักดิ์ สุขพันธ์ ประธานกรรมการ และนายชูชาติ หาได้  กรรมการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของชมรมเครดิตยูเนี่ยนเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ เลขที่ 194 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่