Webmaster by : Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
219 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  , 06-2028-6226การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 28 เมษายน 2567 นายสมศักดิ์ สุขพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และเป็นผู้แทนสหกรณ์ ฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็น "สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567" มอบโดย นายนิรันดร์ มูลธิตา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และประธานในพิธีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ได้รับทราบและร่วมแสดงความยินดีกับสหกรณ์ ฯ ณ ห้องศรีวรา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร