Webmaster by : Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
219 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  , 06-2028-6226งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายสมศักดิ์ สุขพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2567  พร้อมรับมอบเกียรติบัตรสหกรณ์ดีเด่นประจำจังหวัด และโล่ประกาศเกียติคุณสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นภาคเหนือ ประจำปี2567 ประเภท สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้