Webmaster by : Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
219 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  , 06-2028-6226โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2567 สหกรณ์ ฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการ ประจำปี 2567 โดยมีนางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ "บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่และการบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยหลักธรรมภิบาล" ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด