ประวัติสหกรณ์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำกัด ถือกำเนิดจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ คุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
โดย นายมานพ ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ (ในสมัยนั้น) เป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้งเป็นท่านแรก

     ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2533 โดยมีสมาชิกลงชื่อจดทะเบียน เริ่มแรก จำนวน 100 คน ทุนจดทะเบียน 181,900.00 บาท
เป็นสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยน เป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนเพื่อชุมชน มีพื้นที่ให้บริการในเขต จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกเป็นข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ขณะนี้ได้ขยายฐานสมาชิกโดยเปิดรับสมาชิกทั่วไปไม่จำกัดอาชีพแต่ต้องมีทะเบียนบ้าน อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

<< ทุนของสหกรณ์ >>
เมื่อสิ้นปี 2550 สหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้น จำนวน 34,663,720.00 บาท ณ สิ้นปี 2551 สหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้นจำนวน 38,676,480.00 บาท ซึ่งคิดเป็นทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.58

<< จิตตารมณ์ >>
ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจกัน วางใจกัน

<< ภารกิจ >>
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด เป็นสถาบันการเงิน การออมทรัพย์และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเงินของสมาชิกที่เป็นเจ้าของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกมีความอยู่ดี กินดี มีสุข ด้วยความยุติธรรม


Webmaster by : Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057