webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
ภาพกิจกรรมปี 2563
หน้าแรก
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
มอบเงินสวัสดิการสมาชิกโครงการ 70/20/200,000
วันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2563
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจ
งานครบรอบสหกรณ์แห่งการก่อตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
โครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์
ประจำปี 2563
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ,
ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ
การประชุมและการแสดงมุทิตาจิตแด่สมาชิกสหกรณ์
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2563

งานทำบุญครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด