webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
งานครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด


นายสวัสดิ์  อินแถลง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้จัดการ ร่วมงานทำบุญและงานฉลองครอบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดยได้รับเกียรติจากท่าน ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563