webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
งานทำบุญครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด

    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม จำกัด จัดงานทำบุญครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด โดยมีนายสวัสดิ์ อินแถลง 
ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อความเป็นสิริมงคล และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ และตัวแทนสหกรณ์เครือข่ายมาร่วมงาน เพื่อแสดงความยินดีกับสหกรณ์