webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
การประชุมและการแสดงมุทิตาจิตแด่สมาชิกสหกรณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2563

    23 สิงหาคม พ.ศ.2563 สหกรณ์ได้กำหนดการประชุมและการแสดงมุทิตาจิตแด่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
ณ ห้องประชุมวชิรธาร โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่ เพื่อให้สมาชิกเข้าใจในการทำธุรกรรมต่อเนื่องกับสหกรณ์ เช่น
    1. การหักชำระค่าหุ้น,ชำระหนี้ (ถ้ามี),เงินฝากไว้กับสหกรณ์  
    2.การส่งชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์และสิทธิ์ที่ควรได้ เป็นต้น และการรับฟังการบรรยาย เรื่อง "สิทธิการใช้บริการเงินกู้หลังเกษียณ"
จากนายทวี  สิงหราช รองประธานกรรมการการให้ความรู้เรื่อง การจัดสวัสดิการ,การประชาสัมพันธ์และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัดจากนายวิโรจน์  พรหมนิเวศน์ รองประธานกรรมการ และมีการให้ความรู้เรื่องระเบียบ หลักเกณฑ์สหกรณ์ที่ผู้เกษียณควรทราบจากนางนงลักษณ์  มณีศักดิ์  ผู้จัดการสหกรณ์ฯ