webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
โครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร "การทำอาหารไทย (หมี่กรอบ) 
ขนมไทย (ขนมชั้น) และการทำหน้ากากอนามัย" ประจำปี 2563


นายสวัสดิ์  อินแถลง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร 
"การทำอาหารไทย (หมี่กรอบ) ขนมไทย (ขนมชั้น) และการทำหน้ากากอนามัย "  ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 
เวลา 09.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับ 
นำไปปฏิบัติเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด