webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
งานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2563


นายสวัสดิ์  อินแถลง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการร่วมวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ประจำปี 2563
เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
บริเวณด้านหน้าอาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้