สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด 
     ตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้ทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว ของสมาชิกซึ่ง ถึงแก่ความตาย โดยไม่ประสงค์จะหากำไรเพื่อแบ่งปันกัน

คุณสมบัติของสมาชิก
1. ต้องเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
2. ต้องเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
3. ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์

หน้าที่ของสมาชิก
1. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของสมาคมฯ
2. ชำระค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 200 บาท
3. ชำระค่าบำรุงสมาคมฯ ปีละ 20 บาท
4. ชำระค่าสมัคร 100 บาท (แรกเข้าครั้งเดียว)
5. ชำระค่าสงเคราะห์ศพ เมื่อมีผู้เสียชีวิต รายละ 30 บาท
6. ร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ

ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ศพ
1. บุคคลที่สมาชิกแสดงความจำนงไว้ในใบสมัคร หรือแจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์
2. สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา
3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
4. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
5. ปู่ ย่า ตา ยาย
6. ลุง ป้า น้า อา
7. ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. มีเงินเป็นค่าจัดการศพ
2. เป็นการสะสมเงินให้กับครอบครัว
3. ผู้สมัครเป็นสมาชิกจะได้รับการคุ้มครอง โดยสมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ทายาทของสมาชิก เมื่อถึงแก่กรรมทุกกรณี

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนผู้สมัคร,ผู้รับผลประโยชน์
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร,ผู้รับผลประโยชน์
3. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
4. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีที่เป็นคู่สมรส)

สมาชิกภาพสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออก
4. ถูกคัดชื่อออก เพราะขาดส่งเงินเกิน 60 วัน และได้รับหนังสือเตือนจากสมาคมแล้ว หรือสมาคมติดต่อหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร ให้พ้นจากสมาชิกภาพ

การลาออก การเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ และการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์
สมาชิกต้องมาแจ้งการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองและลงลายมือชื่อในเอกสารไว้เป็นสำคัญ และแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล,บัตรประชาชน,ทะเบียนบ้านของสมาชิก (กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ,นามสกุล)
2. สำเนาเอกสารบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้านของสมาชิก (กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่)
3. สำเนาเอกสารบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้านผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ (กรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับเงิน)
4. ให้เขียนเอกสารการขอลาออกยื่นต่อสมาคม

เอกสารประกอบการแจ้งเสียชีวิตของสมาชิก (สำเนาเอกสารอย่างละ 1 ชุด)
1. สำเนาใบมรณะบัตร
2. สำเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
3. สำเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์

การจ่ายเงินสงเคราะห์
การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกรายใดให้แก่ผู้มีสิทธิจะได้รับ จะจ่ายต่อเมื่อ ได้ถึงแก่กรรมพ้น 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม และมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รายงานให้สมาคมทราบแล้ว ให้คณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้
1. หักเงินเพื่อเป็นค่าดำเนินการของสมาคม ไม่เกิน ร้อยละ 4
2. จ่ายค่าจัดการศพ รายละ 5,000 บาท
3. เงินที่เหลือจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับตามเงื่อนไข ในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
      เพื่อให้การดำเนินงานระหว่างสมาคม และสมาชิกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาชิก สมาคมที่ไม่ได้หักบัญชีธนาคาร โปรดชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพกรณีมีสมาชิกเสียชีวิต หากไม่ได้เข้ามาติดต่อที่สำนักงานของสมาคม สามารถโทรศัพท์มาสอบถาม เจ้าหน้าที่สมาคม ในวันและเวลาทำงานของสหกรณ์
      การฌาปนกิจสงเคราะห์มุ่งสงเคราะห์เฉพาะ เมื่อมีการถึงแก่กรรมเกิดขึ้น โดยสมาชิกมีส่วนร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลกันเอง นับว่าเป็นกลุ่มพลังของสมาชิกสมาคม ซึ่งเป็นรากฐานอันนำไปสู่ความมั่นคงเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่างแท้จริง ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐ กำกับดูแลมิให้เกิดการทุจริต ฉ้อโกงภายใต้"พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 "

webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057