webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
ภาพกิจกรรมปี 2561
หน้าแรก
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
งานวันสหกรณ์ประจำปี 2561
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ,
ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ
มอบเงินสวัสดิการสมาชิกโครงการ 70/20/200,000
โครงการอบรมผู้แทนสมาชิก
และสมาชิกใหม่ประจำปี พ.ศ. 2561
ภาพข่าวจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
มอบเงินสวัสดิการเงินกู้และเงินสะสม(ค่าหุ้น)
ให้กับผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิก
ประธานกรรมการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
โครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์
หลักสูตรการทำเบเกอรี่ไม่ใช้เตาอบ ประจำปี 2561

ทำบุญถวายเทียนพรรษา


มอบเงินสงเคราะห์ศพ
ให้แก่ทายาทสมาชิกสหกรณ์


เข้าร่วมโครงการอบรม
"ทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์"


การประชุมและการแสดงมุทิตาจิตแด่สมาชิก
สหกรณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2561


การจัดอบรมผู้แทนสมาชิกกลุ่มโรงเรียน
ประจำปี พ.ศ.2561


ร่วมงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากล ประจำปี 2561