webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
ประธานกรรมการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2561  นายสมศักดิ์  สุขพันธ์  ประธานกรรมการเป็นตัวแทนสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยจำกัด สาขาภาคเหนือ ณ ห้องประชุมแกรนบอลรูม  โรงแรมอินคำ จังหวัดเชียงราย
และรับมอบประกาศนียบัตร  เพื่อแสดงว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด  มีการบริหารจัดการที่ดี (CUQA)
และมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต้นแบบ ประจำปี 2560