webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
ร่วมงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากล ประจำปี 2561


คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
เข้าร่วมงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากล ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร