webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ , ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
และฝ่ายจัดการ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่