webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
มอบเงินสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาทสมาชิกสหกรณ์

ตัวแทนคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด ได้ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพสมาชิกผู้เสียชีวิตพร้อมมอบเงินร่วมทำบุญและเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาทผู้เสียชีวิต