webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
ทำบุญถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด นำโดยนายสมศักดิ์  สุขพันธ์ ประธานกรรมการ , 
นายวิโรจน์  พรหมนิเวศน์ รองประธานกรรมการ, นายอดิศักดิ์  กันทะนะ เลขานุการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทำบุญถวายเทียนพรรษา 
เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดแม่หยวก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่