webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
เข้าร่วมโครงการอบรม "ทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์"

เจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมโครงการอบรม "ทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์" ซึ่งจัดโดยชมรมเครดิตยูเนี่ยนเชียงใหม่ ลำพูนแม่ฮ่องสอน  วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาคนในขบวนการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 
ณ.บ้านสวนเรือนฝันรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่