webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
โครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร "การทำเบเกอรี่ไม่ใช้เตาอบ" ประจำปี 2561

นายสมศักดิ์  สุขพันธ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร "การทำเบเกอรี่ไม่ใช้เตาอบ" ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้นำความรู้ที่ได้รับ นำไปปฏิบัติเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  ในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมให้แก่สมาชิกในครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน  15,000.00 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)