webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
ภาพข่าวจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่
ได้ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพสมาชิกผู้เสียชีวิต และมอบเงินร่วมทำบุญเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาทผู้เสียชีวิต