แบบฟอร์มการให้บริการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
ที่
แบบฟอร์ม
เอกสารประกอบ
1
1.    ยื่นคำขอกู้สามัญ ตามแบบฟอร์มคำขอกู้สามัญ/กู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น/เงินฝาก
2.    สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ย้อนหลัง 3 เดือน
(ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่การเงิน  ลงลายมือชื่อรับรอง)
ข้าราชการบำนาญ ลงลายมือชื่อรับรองด้วยตนเอง 
3.    สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่เงินเดือนเข้า หน้าแรก และรายการย้อนหลัง 3 เดือน 
4.    สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้, คู่สมรสผู้กู้, ผู้ค้ำประกัน, คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
5.    สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้, คู่สมรสผู้กู้, ผู้ค้ำประกัน, คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
6.    สำเนาทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบมรณะบัตร, สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
ของทุกคน (ถ้ามี)
7.    คำขอกู้สามัญต้องมีลายมือชื่อผู้กู้, คู่สมรสผู้กู้, ผู้ค้ำประกัน, เจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บริหารหน่วยงาน
8.    การรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาโดยเจ้าของ
เอกสารเท่านั้น
9.    การยื่นคำขอกู้ทุกครั้งโปรดจัดเตรียมเอกสารให้ครบ
ตามที่ระบุไว้ หากไม่ครบถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะกู้เงินในครั้งนั้น
2
1.    ยื่นคำขอกู้ฉุกเฉิน ตามแบบฟอร์มคำขอกู้
2.    สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ย้อนหลัง 3 เดือน
(ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่การเงิน  ลงลายมือชื่อรับรอง)  
ข้าราชการบำนาญ ลงลายมือชื่อรับรองด้วยตนเอง 
3.    สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่เงินเดือนเข้า หน้าแรก และรายการย้อนหลัง 3 เดือน
3
1.    ยื่นคำขอกู้เงินกู้พิเศษ (กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย)
2.    สำเนาโฉนดหรือที่ดิน หรือ น.ส.3ก. โดยสมาชิกเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวหรือมีชื่อถือ
กรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่น หรือเป็นของคู่สมรส บิดา หรือมารดา ของผู้กู้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ต่ำกว่าวงเงินกู้ตามราคาประเมิน ในกรณีที่ดินไม่ใช่ของตนเอง ให้มีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินประกอบด้วย
3.    ใบประเมินราคาที่ดินโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือ
สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาออกให้
4.    สำเนาบัตรประจำตัว สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้
และเจ้าของที่ดิน พร้อมคู่สมรส
5.    สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ย้อนหลัง 3 เดือน การรับรองสำเนาถูกต้องนั้นต้องมีเจ้าหน้าที่การเงินและผู้บริหารหน่วยงานที่ตนเองสังกัดรับรองเท่านั้น
ข้าราชการบำนาญ ลงลายมือชื่อรับรองด้วยตนเอง 
6.    สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่เงินเดือนเข้า หน้าแรก และรายการย้อนหลัง 3 เดือน
7.    สำเนาทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบมรณะบัตร, สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของทุกคน (ถ้ามี)
8.    การรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับรับรองสำเนา
โดยเจ้าของเอกสารเท่านั้น
9.    การยื่นคำขอกู้ทุกครั้งโปรดจัดเตรียมเอกสารให้ครบ
ตามที่ระบุไว้ หากไม่ครบถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะกู้เงินในครั้งนั้น
10.    เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ให้ส่งสำเนาทะเบียนบ้านแปลนบ้าน
ที่จะสร้างหรือภาพถ่ายบ้านที่จะทำการปรับปรุงซ่อมแซม
หรือต่อเติม
11.    เพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน ให้ส่งเอกสารชำระหนี้ประกอบการ
พิจารณา
12.    เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ ให้ส่งโครงการประกอบอาชีพ
ประกอบการพิจารณา
13.    เพื่อซื้อยานพาหนะ ให้ส่งเอกสารแบบรุ่นยานพาหนะ ที่จะซื้อประกอบการพิจารณา
14.    ทะเบียนบ้านฉบับจริงและบัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง  ของผู้ทำนิติกรรม (นำไปในวันทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน)
4
1.    ยื่นคำขอกู้สามัญ ตามแบบฟอร์มคำขอกู้สามัญ/กู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น/เงินฝาก
2.    สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ย้อนหลัง 3 เดือน
3.    (ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่การเงิน  ลงลายมือชื่อรับรอง  สำหรับข้าราชการเขต 1-6 และ สพม. เขต 34) 
4.    ข้าราชการบำนาญ ลงลายมือชื่อรับรองด้วยตนเอง 
5.    สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่เงินเดือนเข้า หน้าแรก และรายการย้อนหลัง 3 เดือน สำหรับข้าราชการบำนาญ  ข้าราชการเขต 2-6 และ สพม. เขต 34
6.    สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้, คู่สมรสผู้กู้, ผู้ค้ำประกัน, คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
7.    สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้, คู่สมรสผู้กู้, ผู้ค้ำประกัน, คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
8.    สำเนาทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบมรณะบัตร, สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
9.    ของทุกคน (ถ้ามี)
10.    คำขอกู้สามัญต้องมีลายมือชื่อผู้กู้, คู่สมรสผู้กู้, ผู้ค้ำประกัน, เจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บริหารหน่วยงาน
11.    การรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับรับรองสำเนา
โดยเจ้าของเอกสารเท่านั้น
12.    การยื่นคำขอกู้ทุกครั้งโปรดจัดเตรียมเอกสาร
ให้ครบตามที่ระบุไว้ หากไม่ครบถือว่าท่านไม่ประสงค์
ที่จะกู้เงินในครั้งนั้น
5

6
1.สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ผู้สมัคร ,คู่สมรส (ถ้ามี)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร ,คู่สมรส (ถ้ามี)
3.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ใบหย่า, ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
4.ใบสำคัญการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5.สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์
7

8

9

10
1.สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ผู้ค้ำประกัน ,คู่สมรสผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ค้ำประกัน ,คู่สมรสผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
3.สำเนาทะเบียนสมรส,ทะเบียนหย่า,ใบมรณะบัตร
4.ใบสำคัญการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของทุกคน(ถ้ามี)
5.เอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาโดยเจ้าตัวเท่านั้น เอกสารไม่พร้อมมีผลต่อ การพิจารณาเงินกู้
11
1.สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ผู้กู้,คู่สมรสผู้กู้,ผู้ค้ำประกัน ,คู่สมรสผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้,คู่สมรสผู้กู้,ผู้ค้ำประกัน ,คู่สมรสผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
3.สำเนาทะเบียนสมรส,ทะเบียนหย่า,ใบมรณะบัตร
4.ใบสำคัญการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของทุกคน(ถ้ามี)
5.เอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาโดยเจ้าตัวเท่านั้น เอกสารไม่พร้อมมีผลต่อ การพิจารณาเงินกู้
12
1.หนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีสมาชิกมีเงินได้รายเดือน)
13

14
1.สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ผู้สมัคร,คู่สมรส (ถ้ามี)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร,คู่สมรส (ถ้ามี)
3.สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)ใบหย่า ใบมรณบัตร (ถ้ามี)
4.ใบสำคัญการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5.สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ผู้รับผลประโยชน์
6.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐหรืออนามัยของรัฐ
15

16
1.สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
17

18
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้, คู่สมรสผู้กู้, ผู้ค้ำประกัน,
คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้, คู่สมรสผู้กู้, ผู้ค้ำประกัน,
คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน
3. สำเนาทะเบียนสมรส,ทะเบียนหย่า,ใบมรณะบัตร,
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
4. หลักฐานการรับเงินเดือนและ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
ก่อนวันยื่นคำขอปรับโครงสร้างหนี้
5. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการภาระหนี้ของเจ้าหนี้อื่น
19
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
2.สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำนวน 2 ชุด (ถ่ายจากหน้าสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทยที่เงินเดือนเข้าเท่านั้น)
3.การรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาโดยเจ้าของ เอกสารเท่านั้น
20

21

22

23

24

25
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้กู้และคู่สมรส 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส
3. สำเนาทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบมรณะบัตร, สำเนาการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้า, เปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุลของทุกคน (ถ้ามีโปรดแนบมาด้วย)
4. แผนการท่องเที่ยวหรือกำหนดการ ได้แก่ โปรแกรมการท่องเที่ยวและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวของผู้กู้หรือของบริษัทนำเที่ยว 
5.สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้กู้
และผู้ร่วมเดินทางสำหรับกรณีท่องเที่ยวต่างประเทศ
Webmaster by : Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
219 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  , 06-2028-6226