วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด เป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชน ที่มั่นคง ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของสมาชิกโดยยึดหลัก อุดมการณ์ และจิตตารมณ์ ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพสมาชิกและการบริหารจัดการให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2. การบริหารจัดสรร ในการแก้ไขปัญหาสมาชิกให้มีคุณธรรม และตอบสนองความต้องการของสมาชิกอย่างแท้จริง
3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตลอดจนสนองความต้องการของสมาชิก ให้ได้รับความพึงพอใจโดยถ้วนทั่ว
4. พัฒนาการศึกษาอบรมสมาชิกสหกรณ์ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พร้อมทั้ง ส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืนและมีรายได้ที่มั่นคงแก่มวลสมาชิก

Webmaster by : Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
219 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  , 06-2028-6226