Webmaster by : Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
219 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  , 06-2028-6226
ภาพกิจกรรมปี 2566
หน้าแรก
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
สันนิบาตสหกรณ์เชียงใหม่
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
เข้าศึกษาดูงาน
โครงการประชุมทางวิชาการของสมาคม
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย 
งานสหกรณ์แห่งชาติ
ประจำปี 2566
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ
ผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการ
โครงการอบรมสมาชิกใหม่
ประจำปี พ.ศ. 2566
 โครงการอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก  
ประจำปี พ.ศ. 2566
โครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ 
หลักสูตรการทำขนมไดฟูกุและเค้กนึ่งหน้านิ่ม 

การประชุมและการแสดงมุทิตาจิตแด่สมาชิกสหกรณ์ 
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566