Webmaster by : Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
219 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  , 06-2028-6226
โครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ 
หลักสูตร การทำขนมไดฟูกุและเค้กนึ่งหน้านิ่ม


         นายสวัสดิ์  อินแถลง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การทำขนมไดฟูกุและเค้กนึ่งหน้านิ่ม   ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปปฏิบัติเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด