webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
โครงการประชุมทางวิชาการ ของ สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้


        วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายสวัสดิ์  อินแถลง 
ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการ เข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการ ของสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หัวข้อ “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมในกระบวนการสหกรณ์อย่างไร”   ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล & คอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่