webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ


        วันที่16 กุมภาพันธ์ 2566 นายสวัสดิ์ อินแถลง ประธานกรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด ให้การต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงาน การส่งเสริมสหกรณ์ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์    
นำโดย นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า นางสาวอังคณา เพียรพัฒน์  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์  ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13,14 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าศึกษาดูงานในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านบริหารกิจการสหกรณ์ การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรของสหกรณ์ต่อไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3  สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด