การประชุมและการแสดงมุทิตาจิตแด่สมาชิกสหกรณ์ 
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566

         27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สหกรณ์ได้กำหนดการประชุมและการแสดงมุทิตาจิตแด่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
ณ ห้องประชุมมิลาน โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เพื่อให้สมาชิกเข้าใจในการทำธุรกรรมต่อเนื่องกับสหกรณ์ เช่น
        1. การหักชำระค่าหุ้น,ชำระหนี้ (ถ้ามี),เงินฝากไว้กับสหกรณ์  
        2.การส่งชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์และสิทธิ์ที่ควรได้ เป็นต้น 
และการรับฟังการบรรยาย เรื่อง "สิทธิการใช้บริการเงินกู้หลังเกษียณ" จากนายศรีบุตร  ปัญญารัตน์ รองประธานกรรมการ
การให้ความรู้เรื่อง การจัดสวัสดิการ,การประชาสัมพันธ์และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัดจากนายทวี สิงหราช รองประธานกรรมการ และมีการให้ความรู้เรื่องระเบียบ หลักเกณฑ์สหกรณ์ที่ผู้เกษียณควรทราบ
จาก นางนงลักษณ์  มณีศักดิ์  ผู้จัดการสหกรณ์ฯWebmaster by : Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
219 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  , 06-2028-6226