webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565
ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่

        นายสวัสดิ์  อินแถลง ประธานกรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด  เป็นประธานดำเนินการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยมี นายประยุทธ์ เป็นมูล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่, นายสุเมธ จาเรือง ผู้ช่วยผู้จัดการ นายอนุชา อรจันทร์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ จาก ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ, นางรชรินทร์  จักรฤทธิพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด พร้อมด้วย นายวรศักดิ์  หงษ์สุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  นายพงศกร  แก้วเรือง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้นำเสนอและชี้แจงงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้สมาชิกพิจารณาอนุมัติ และมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการ ร่วมกันนำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้
        ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน, ผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2564 รายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทนของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ 
และที่ปรึกษาของสหกรณ์ฯ และได้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564, อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564, อนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ และผู้ตรวจสอบและพิจารณากำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์, พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงาน ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ระยะเวลาตั้งแต่ ปี 2564-2568 และแผนงาน โครงการ งบประมาณ ประจำปี 2565 ตลอดจนพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งในปีนี้ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำ 2565 ตามข้อบังคับ ข้อที่ 59 คณะกรรมการที่ดำเนินการมาครบตามวาระต้องออกจากการเป็นคณะกรรมการ รวมจำนวน 8 ท่าน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเรียบร้อยดี 
        สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งสหกรณ์ฯ  ได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการจัดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ สำหรับการจัดงาน การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่