Webmaster by : Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
219 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  , 06-2028-6226
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566


        วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายสวัสดิ์   อินแถลง 
ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการ เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2566 โดยมี     
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวสดุดีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ ลานอนุสาวรีย์ฯ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่