Webmaster by : Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
219 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  , 06-2028-6226
โครงการอบรมสมาชิกใหม่ประจำปี พ.ศ. 2566


         สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการอบรมสมาชิกใหม่ประจำปี พ.ศ. 2566 
  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่