webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายทวี สิงหราช  
รองประธานกรรมการ และ นายวิโรจน์ พรหมนิเวศน์ เหรัญญิก เป็นตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สันนิบาตรสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่