webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 

        วันที่ 29 มกราคม 2566 นายสวัสดิ์ อินแถลง  ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด 
เป็นประธานดำเนินการประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยมี นางสาวอัจฉรา จันทร์ดี นักวิชาสหกรณ์ชำนาญการ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  นางสาวรชรินทร์ จักรฤทธิพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะ ในการประชุมใหญ่      ให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด พร้อมด้วย นายวรศักดิ์ หงส์สุวรรณ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต นายพงศกร แก้วเรือน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้นำเสนอและชี้แจงงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้สมาชิกพิจารณาอนุมัติ  และมี คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการ ร่วมการนำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม ในครั้งนี้
        ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2565 รายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทนของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการและที่ปรึกษาของสหกรณ์  รับทราบความก้าวหน้า การจ้างก่อสร้าง ตามโครงการของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด และได้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 อนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ พิจารณาอนุมัติแผนงาน งบประมาณ ประจำปี 2566  ตลอดจนพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระประชุม ซึ่งในปีนี้ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2566 ตามข้อบังคับ ข้อที่ 59 คณะกรรมการที่ดำเนินการมาครบตามวาระต้องออกจากการเป็นคณะกรรมการ รวมจำนวน 7 ท่าน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเรียบร้อยดี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 ณ ห้องสันพระเนตร   
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่