webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
โครงการอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก  ประจำปี พ.ศ. 2566


        สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2566 
 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน  2566 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่