Webmaster by : Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
219 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  , 06-2028-6226
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ
ผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการ


        วันที่ 12 มีนาคม 2566 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายสวัสดิ์  อินแถลง ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และคณะที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนา ตามโครงการประจำปี 2566 
ณ ห้องวชิรธาร โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนากิจการของสหกรณ์ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
ของบรรดามวลสมาชิก ตามหลักการและเจตนารมณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ